شهرداری کردکوی

معرفی واحد ها

عنوان واحدمسئول واحدسایر اطلاعاتعنوان واحدمسئول واحدسایر اطلاعات
حمل و نقلنام مسئول واحد: برزو عقیلی

میزان تحصیلات:

شماره تماس :
حراستنام مسئول واحد: سید کریم رضایی

میزان تحصیلات:

شماره تماس :
مالینام مسئول واحد: محمد نقی منوچهری

میزان تحصیلات:

شماره تماس :
آتش نشانینام مسئول واحد: نقی مازندرانی

میزان تحصیلات:

شماره تماس :
انفورماتیکنام مسئول واحد: خانم عزیزی

میزان تحصیلات:

شماره تماس :
ادارینام مسئول واحد: بهروز کوه نشین

میزان تحصیلات:

شماره تماس :
درآمدنام مسئول واحد: خانم منوچهر

میزان تحصیلات:

شماره تماس :
موتورینام مسئول واحد: عبدالله رشتی

میزان تحصیلات:

شماره تماس :
کسب و پیشهنام مسئول واحد: سید مهران حسینی

میزان تحصیلات:

شماره تماس :
عمرانینام مسئول واحد: مهندس رضا روشناسان

میزان تحصیلات:

شماره تماس :
روابط عمومینام مسئول واحد: یاور مهدی عظیمی

میزان تحصیلات:

شماره تماس :
نوسازینام مسئول واحد: رسول فیروزیان

میزان تحصیلات:

شماره تماس :
شهرسازینام مسئول واحد: عبدالحسین تیموری

میزان تحصیلات:

شماره تماس :
خدمات شهرینام مسئول واحد: ابوالقاسم رشتی

میزان تحصیلات:

شماره تماس :

نظرات بسته است